اخبار ورزشی » اختلاف نظر پرز و زیدان در مورد براهیم